Manjushree Nagar, Sattur, Dharwad
Karnataka, India - 580 009
Phone: +91 836 2477511, 2321117
Email: registrar@sdmuniversity.edu.in
Website: www.sdmuniversity.edu.in